MBDA Surveys

Emva kwenkqubo yokunyuswa komgangatho eSingaphi, ukwakhiwa kwedama lokudada nomiso lomnyadala womculo wejazz, iNew Brighton Jazz Festival, IMBDA ifuna ukudala iziko lenkcubeko ngaphakathi kweNew Brighton. Kukho ukhetho lweenkqubo zongenelelo ezichongiweyo. Ezi nkqubo zijongene nezenkcubeko, ilifa lemveli, ukhenketho, ezoluntu, uphuhliso lwezoqoqosho kwakunye nokudalwa kwemisebenzi. Ezi nkqubo zijonge kakhulu kwindaba zolutsha nopuhliswa kwalo.

Lo mvavanyi-mibono ufuna ukwazi imibono yakho ngesixeko saseNew Brighton – ukuba uziva njani nalendawo, ngawaphi amathuba ophuhliso akhoyo, yintoni efuna ukulungiswa okanye yenziwe ngcono, kwakunye zeziphi iiprojekthi ezinokuqulunqwa apha. Iimpendulo zakho zizakunceda, zichaphazelele
inkqubo zeMBDA apha kule ngingqi.

Lo mvavanyi-mibono awuzi kuthatha ixesha elingapha kwewemzizu emihlanu. Ngaphezu koko, zonke
iimpendulo zakho zizakugcinwa ZIYIMFIHLO ZINGENAMNINI-YO.